calendar

October 2017

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
«
September 26-October 2, 2017 San Rafael, CA ELMP SS5 Week 1 Sep 26 2017 - 4:00pm to Oct 2 2017 - 12:00pm
 
 
 
 
October 6-8, 2017 Paris, France Embodied Life Seminar Oct 6 2017 - 7:00pm to Oct 8 2017 - 4:00pm
»
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
«
October 6-8, 2017 Paris, France Embodied Life Seminar Oct 6 2017 - 7:00pm to Oct 8 2017 - 4:00pm
 
 
 
 
October 12-18, 2017 Villa Unspunnen, Switzerland ELMP VU/JOHO Week 3 Oct 12 2017 - 4:00pm to Oct 18 2017 - 12:00pm
»
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
«
October 12-18, 2017 Villa Unspunnen, Switzerland ELMP VU/JOHO Week 3 Oct 12 2017 - 4:00pm to Oct 18 2017 - 12:00pm
 
 
 
October 21-22, 2017 Bern, Switzerland Embodied Life Seminar Oct 21 2017 - 10:00am to Oct 22 2017 - 5:00pm
»
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
«
October 21-22, 2017 Bern, Switzerland Embodied Life Seminar Oct 21 2017 - 10:00am to Oct 22 2017 - 5:00pm
 
 
 
October 25-29, 2017 Eisenbuch, Germany Embodied Life Retreat Oct 25 2017 - 5:00pm to Oct 29 2017 - 1:30pm
»
 
 
 
 
 
29
30
31
1
2
3
4
«
October 25-29, 2017 Eisenbuch, Germany Embodied Life Retreat Oct 25 2017 - 5:00pm to Oct 29 2017 - 1:30pm